Algemene voorwaarden


1. Begrippen
 
1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
 
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Love for Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Love for Yoga.
 
1.3 Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij Love for Yoga georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en/of expliciete verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger. 
 
1.4 Love for Yoga: is gevestigd te Almere aan de Markerkant 13 03I en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63362570.
 
1.5 Lidmaatschap: een door Love for Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Love for Yoga.

1.5 10 yogalessenkaart: een meer- yogalessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Love for Yoga, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
 
1.7 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling. Indien er delen buiten de prijs vallen, zal dit expliciet vooraf worden vermeld.
 
1.8 Persoonlijk ontwikkelingsprogramma: een door Love for Yoga georganiseerd programma voor persoonlijke ontwikkeling.
 
1.9 Student: degene die 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Love for Yoga. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en/of expliciete verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.
 
1.10 Website: de website van Love for Yoga: www.loveforyoga.nl.
 
1.11 Workshop: een bij Love for Yoga te geven of gegeven workshop.
 
1.12 Training: een bij Love for Yoga te geven of gegeven training
 
2. Toepasselijkheid
 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites bij Love for Yoga. Door deelname aan een Losse Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 
2.2 Love for Yoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Love for Yoga zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
 
3. Lidmaatschap, Introductieles en Losse Lessen
 
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap of een meerrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.
 
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Love for Yoga het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
 
3.3 Love for Yoga geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:
 
LIDMAATSCHAP STANDAARD (MAAND ONBEPERKT)
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: doorlopend. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. De maand van de opzegging is nog een betaling verschuldigd. Dit kan per email naar love@loveforyoga.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

10 YOGALESSENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen of anders vermeld. De lessen dienen binnen 3 maanden of anders vermeld gebruikt te worden. Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de meerrittenkaart


INTRODUCTIELES
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Love for Yoga, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Love for Yoga, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
 
3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student zich te melden bij de receptie van Love for Yoga. Nadat de medewerker van Love for Yoga de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student toegang tot de yogazaal.
 
4. Betaling en Prijswijziging
 
4.1 Een Lidmaatschap, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of contant. De automatische incasso geschiedt tussen de 23e en 26e kalenderdag van de maand.
 
4.2 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de receptie van Love for Yoga. Love for Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Love for Yoga en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.
 
5. Reserveren voor lessen
 
5.1 Voor de lessen bij Love for Yoga kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Bij gebruik van een yogalessenkaart kan een gereserveerde les online worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 4 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de meerlessenkaart of de introductieles of losse los.
 

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
Alle lessen kunnen vanaf 14 dagen van tevoren tot 120 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.
Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 4 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster
 
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Love for Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Love for Yoga, vermelding op de Website en/of per e-mail of Facebook.
 
6.2 Love for Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
 
6.3 Love for Yoga is open op de aangegeven openingstijden via de website.
 
7. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap
 
7.1 De Student kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand bij een maandabonnement Het lidmaatschap moet vóór de eerste van die maand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

 
8. Deelname en Betaling Workshop, Training, Retraite en Programma’s en Inschrijfgeld
 
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop, Training, Retraite of Programma deelnemen nadat Love for Yoga het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
 
8.2 Een deelnemer heeft een plaats gereserveerd voor het Programma als er een aanbetaling is verricht van € 500,- van de prijs van het totale Programma. Een deelnemer is verzekerd van een plaats indien vóór 14 dagen voor de start van het Programma het volledige bedrag is voldaan en deelnemer is geaccepteerd op basis van het intakeformulier.

8.3 Een deelnemer kan op grond van gezondheidsredenen geweigerd worden voor deelname aan het Programma. Indien de deelnemer is geweigerd zal restitutie plaatsvinden van het betaalde bedrag van het Programma.

8.4 Bij deelname aan een Programma dient de volledige betaling 60 dagen voor een geplande Programma te worden voldaan.

8.5 Het resterende bedrag van de totale Retraite dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Love for Yoga. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite heeft betaald.
 
8.6 Voor sommige Workshop, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.
 
9. Workshop: Rooster en Annulering
 
9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Love for Yoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Love for Yoga, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
 
9.2 Love for Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
 
9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan love@loveforyoga.nl.
 
9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van
€ 10,- administratiegeld.
 
9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. Ook niet wanneer de deelnemer zich binnen deze tijd heeft aangemeld/ingeschreven.
 

10. Retraite en Programma: Annulering
 
10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite c.q. Programma kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan love@loveforyoga.nl.
 
10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
 
10.3 Binnen 30 dagen voor de geplande Retraite c.q. Programmadatum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.
 
10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite c.q. Programma, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
 
10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite c.q. Programma, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.
 
10.6 Love for Yoga behoudt zich het recht voor de Retraite c.q. Programma te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald.
 
11. Huisregels
 
11.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Love for Yoga volgen:
Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Love for Yoga er geen last van hebben.
Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Love for Yoga.
Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
Draag schone en makkelijk zittende kleding.
Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
Love for Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
In de studio’s is het voor deelnemers niet toegestaan eten of dringen mee te nemen
Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Love for Yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

11.2 Love for Yoga behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot Love for Yoga te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.
 


12. Aansprakelijkheid
 
12.1 Love for Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Retraites bij, of verzorgd door, Love for Yoga.
 
12.2 Love for Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, Love for Yoga, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Love for Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

13. Persoonsgegevens
 
13.1 Love for Yoga verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Love for Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
13.2 Love for Yoga gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Love for Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Love for Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: love@loveforyoga.nl. De Student en Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Love for Yoga gebruik kan worden gemaakt.
 
13.3 Love for Yoga geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 
14.Toepasselijk recht en geschillen beslechting
 
14.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
14.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Love for Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

15.Aanvullende bepaling
In voorkomende gevallen kan Love for yoga aanvullende maatregelen moeten treffen op laste van de overheid zoals bij de COVID 19 maatregelen. Love for Yoga zal conform deze door de overheid opgelegde maatregelen handelen. Dit kan van invloed zijn op alle eerder genoemde huisregels en beschikbaarheid van lessen of ander aanbod. Love for Yoga neemt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de door de overheid aanvullend opgelegde bijzondere maatregelen.De website van Love for Yoga en onze app maken gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen wij hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren, en deze informatie toevoegen aan bezoekersprofielen.

Cookies kunnen worden gebruikt om op Love for Yoga advertenties te tonen en artikelen aan te bevelgen die aansluiten uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube. Cookies kunnen worden gebruikt om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Om pagina’s van Love for Yoga te kunnen bekijken, moet u de cookies accepteren door op ‘Ja, ik accepteer cookies’ te klikken.
Ja, ik accepteer Cookies